Road technologies s.r.o., Krnov
Pondělí - Pátek 07:00-15:00
+420 602 508 910

Produkty

RoadTech > Produkty > Asfaltové zálivkové hmoty zpracovatelné za horka > BÖRFUGA DS – spárovací hmota za horka

BÖRFUGA DS – spárovací hmota za horka

Za horka zpracovatelná plastická zálivková hmota N 2 dle DIN EN 14188-1 na živičné bázi s přídavky polymerů. BÖRFUGA DS je určená k zalévání vodorovných a lehce skloněných spár v betonových a asfaltových dopravních plochách.
Lze ji pro její vlastnosti využít i ve stavebnictví. Je dodávána po 25 kg v lepenkových obalech.

Popis

Plastická zálivková hmota aplikovaná za horka na živičné bázi s přídavky polymerů je určena na spáry v betonových a asfaltových plochách. Je určena především na zalévání vodorovných a lehce skloněných spár na dopravních plochách, ale lze ji pro její vlastnosti využít i ve stavebnictví. Je dodávána po 25 kg v lepenkových obalech.

Teplota zalévání: 160°C.

Použití:

  • sanace trhlin a spár v asfaltobetonových a cementobetonových krytech
  • zalití všech ostatních řezů a trhlin při opravách a údržbě komunikací a jiných ploch

Sanace trhlin
Ošetření úzké trhliny (pracovní spáry) profrézováním a poté zalitím horkou modifikovanou zálivkovou hmotou.
Ošetření mrazových a reflexních trhlin, vzniklých v krytu vozovky a ošetření pracovních spár.
Dále se používá k utěsnění trhlin v letištních, parkovacích a odstavných plochách s asfaltobetonovým a cementobetonovým povrchem. Cílem je zamezit průniku vody a nečistot do spodních vrstev vozovky a tím zabránit vzniku rozsáhlých poruch.
Za současného stavu silniční sítě na území ČR nabývá technologie sanace trhlin v asfaltobetonových a cementobetonových krytech vozovky na významu.

Sanace širokých trhlin
Oprava porušených trhlin a trhlin širokých vytvořením komůrky a její vyplnění asfaltovou směsí z modifikované asfaltové zálivky a drceného kameniva.
Pro opravy porušených trhlin (zvětralé, s ulámanými hranami, rozvětvené) a širokých trhlin, podélných a příčných spár v cementobetonových a asfaltobetonových vozovkách.

Příprava podkladu se provádí výrobkem: PENETRAČNÍ NÁTĚR PRIMER K

Další informace

Barva

černá

Obal

karton – krabice

Hmotnost

25 kg

Pokyny

Spotřebu zálivky lze vypočíst dle vzorce:
(délka spáry v m x šířka spáry v cm x hloubka spáry v cm x 1,09) : 10 = spotřeba kg

Rozpuštění zálivkové hmoty
BÖRFUGU® – zálivkovou hmotu pomalu roztavíme v tavícím kotli vybaveném míchacím zařízením a termostaticky řízeným hořákem na teplotu pro zpracování. Nejsou vhodné kotle, které nemají me-chanické míchací zařízení. U jednoduchých kotlů tohoto druhu je nebezpečí přehřátí hmoty, které znamená, že polymery a plnidla přidané pro stabilizaci a zušlechtění výrobku klesnou nebo se zničí. Tavení zálivkové hmoty má být prováděno v předem vyčištěných kotlích, t.zn. bez připálených zbytků.

Příprava spáry
Spáru vyčistíme stlačeným vzduchem nebo kartáčovacím strojem, zároveň musí být dbáno na oddělení čistících a zálivkových prací. Aby bylo dosaženo předepsané přilnavosti zálivkové hmoty na stěnách, je nutno spáru, kterou je třeba zalít, napenetrovat odpovídající penetrací až k vrchní hraně. Doporučujeme po obou stranách natřít 1 cm široký pás na vozovce ( přilnavost až na hranu ). Penetrace má za úkol vázat ve všech spárách ulpívající prach a vytvořit přilnavou vrstvu, která se spojí s nanesenou zálivkovou hmotou, a tak zaručí spojení s podkladem. U proříznutých spár a škvír toto také doporučujeme. Ošetření proříznutých spár a škvír teplým vzduchem není více nutné.

Příprava podkladu se provádí výrobkem: PENETRAČNÍ NÁTĚR PRIMER K

Zalití spáry – Ošetřená spára by měla být zalévána jen za suchého počasí. Při zálivce dbejte následujících bodů:
1. spáry, které je třeba zalít, by měly mít teplotu povrchu min. +5°C
2. spáry musí být bez prachu a vysušené
3. nanesená penetrace musí být zaschlá ( zkouška prstem )
4. zálivkové práce provádět vhodnými zálivkovými pomůckami (přístroji); v praxi se osvědčily úzké, hranaté zalévací konve s velkými držadly a prodlouženým hrdlem.
5. zálivkové hmoty musí mít při zalévání předepsanou teplotu; při nižší teplotě se zmenšuje množství zálivkové hmoty a hmoty nevyplní spáry úplně; vzniká nebezpečí tvorby dutin, které se pak při provozu propadnou ( průnik vody do spodní stavby ).
6. vychladlé zbytky by se již neměly používat ( dutiny v zálivce ).
7. protože při chladnutí dochází ke zmenšování objemu zálivkové hmoty, měla by zálivka probíhat ve dvou pracovních krocích; bezprostředně po ztuhnutí první zálivky následuje druhá zálivka, přitom pracovní postup zorganizovat tak, že druhá zálivka je nanášena na ještě lesklý, čistý povrch první zálivky. I při druhé zálivce je nutno dbát na to, aby teplota při zpracování neklesla , aby byla zajištěna homogennost spojení.
8. za horka zpracovatelné zálivky na betonových vozovkách provést tak, aby se vytvořila vanovitá prohlubeň min 1 mm nebo nejvýše 6 mm pod povrchem vozovky; u neskosených hran spár zabránit jejich přelití.

Mohlo by se Vám líbit…