Road technologies s.r.o., Krnov
Pondělí - Pátek 07:00-15:00
+420 602 508 910

Souhlas se zpracováním osobních údajů

RoadTech > Souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vyplněním formuláře na webových stránkách na doméně www.roadtech.cz udělujete dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“)

souhlas se zpracováním osobních údajů

společností Road technologies s.r.o. se sídlem Ježnická 80, Krnov, 794 01, jako správcem osobních údajů.

Níže v tomto dokumentu uvádíme podmínky zpracování osobních údajů a informace vztahující se ke zpracování osobních údajů.

I.
Které osobní údaje, proč a jak o Vás zpracováváme?

Tímto souhlasíte, abychom zpracovávali tyto kategorie Vašich osobních údajů („Osobní údaje“):

Vaše jméno a příjmení, emailovou adresu, název (firmy), IČ, DIČ (pokud jde o podnikatele), adresa (firmy), telefon.

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pro účely zpracování Vaší poptávky, dotazů, objednávky, pro dodání zboží, pro vyúčtování služeb, pro případné reklamační řízení a uplatňování odpovědnosti za vady zboží a služeb, vymáhání pohledávek za zákazníkem.

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu, který je právním titulem pro zpracování osobních údajů dle GDPR.

 

II.
Komu Vaše Osobní údaje poskytneme?

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují

  • serverové, webové, cloudové nebo IT služby, s nimiž máme konkrétně uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů,

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě. Aktuální seznam konkrétních zpracovatelů osobních údajů bude sdělen na základě Vaší žádosti zaslané na emailovou adresu společnosti: info@roadtech.cz.

III.
Kde nás můžete kontaktovat?

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese centrály (viz výše) nebo na e‑mailové adrese: info@roadtech.cz.

Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů ke zlepšení našich služeb, v případě stížností na kvalitu našich služeb či v případě uplatnění Vašich práv.

Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na této adrese.

IV.
Dohlíží na činnosti zpracování Osobních údajů nějaký úřad?

Ano, naše Společnost podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud nabydete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

 

V.
Jak dlouho budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat?

Tento Souhlas udělujete po dobu možné obchodní spolupráce, minimálně 10 let od jeho udělení.

 

 

VI.
Můžu souhlas odvolat?

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím emailové zprávy zaslané na adresu: info@roadtech.cz, kde uvedete své jméno, příjmení a datum narození a uvedete, že odvoláváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

VII.
Vaše práva plynoucí ze zpracování Osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

  1. právo na přístup k osobním údajům;
  2. právo na opravu;
  3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  4. právo na omezení zpracování údajů;
  5. právo vznést námitku proti zpracování; a
  6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese ……

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme Osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše Osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše Osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Konstatuji, že jsem si výše uvedené informace přečetl/a, že jsem jim porozuměl/a a že souhlasím s tím, aby správce uvedený výše v bodu I. zpracovával mé Osobní údaje uvedené výše v čl. I za účelem nebo účely tam uvedenými.

VIII.
Prohlášení

Prohlašuji, že jsem si výše uvedené informace přečetl/a, že jsem jim porozuměl/a.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat.

Hledáte férového partnera pro vaše další stavební práce?

Parťáci pro Vaše silniční stavby, opravy a údržby komunikací.